Stravovací systém propojený s docházkovým systém

Základem stravovacího systému je zejména kvalitní software, kterým je i zde docházkový modul systému SAITECH. Dále samozřejmě technické vybavení jako jsou objednávací terminály, displeje pro kuchaře a kompletní vybavení pro pultový prodej (displej, pokladní zásuvka, dotykový terminál a čtečka identifkačních médií).

Programové vybavení je určeno pro kompletní obsluhu elektronických docházkových, přístupových a stravovacích systémů. Nejnovější verze pracuje s databázovým systémem Microsoft SQL Server, My SQL, popř. Oracle. Architektura klient - server umožňuje pracovat on-line i po modemovém propojení. Díky tomuto řešení je možné evidovat docházku i stravu centrálně,včetně pobočných závodů umístěných v různých lokalitách.

Integrace v Docházce

Stravovací systém je plně integrovanou součástí aplikace Docházka. Ovládání všech úloh vychází z logiky a grafického rozhranní osvědčených u modulů docházkového a přístupového systému. Tím se výrazně zjednodušuje zaškolení nových i stávajících uživatelů. K tomu neodmyslitelně patří i spouštění jedné aplikace a jednotné přihlašování. Na to navazuje integrace na úrovni společných datových základen s ostatními částmi aplikace, ať už se jedná o zmíněné přihlašování uživatelů nebo personální databázi, seznamy identifikačních médií apod. Samostatně je nutné zdůraznit i funkční provázanost stravovacího a docházkového systému a to oběma směry. Docházková část aplikace dokáže provádět automatický výpočet nároků na stravenky a tuto informaci předávat stravovacímu systému pro výpočet dotací stravy. Stravovací systém pak může na základě odebrané stravy a výše dotace vrátit na konci měsíce do docházky (a tudíž i do exportu pro mzdy) korunovou částku ke stržení ze mzdy. To vše na pozadí jednotně pracující aplikace s minimálním zatížením uživatele.

Konfigurace jídelen

Stravovací systém je koncipován tak, aby dokázal pouhou změnou parametrů obsloužit jídelny ve velkém spektru velikostí. Nebude tedy neúměrně složitý pro uživatele, který potřebuje na každý den objednávat jedno ze tří jídel, to pak vydat na jednom výdejovém místě a na konci měsíce spočítat počet vydaných porcí. Ale zároveň bude pružný a přehledný pro ostatní uživatele. Uživatele, který má několik nezávislých jídelen, objednává jídla z větší nabídky nebo i ve větším počtu na strávníka vydávajícího stravu vícekrát během dne, a který potřebuje sledovat objednávky a náklady nejen u svých zaměstnanců, ale třeba i u brigádníků, externích pracovníků nebo důchodců, a to i s nestejnými pravidly.

Jídelníčky

Nedílnou součástí stravovacího systému je tvorba jídelníčků. Ta je řešena tak, aby minimální měrou zatěžovala uživatele, kteří jídelníčky sestavují. Toho je dosaženo především zavedením šablon, ve kterých se už pouze doplňují konkrétní jídla, a program na základě zvolených pravidel vypočítává ceny a kontroluje úplnost jídelníčku. Šablona může být jedna jediná, shodná pro celý týden, ale zrovna tak je možné pro každý den definovat šablon několik, v různých modifikacích.

Možnosti šablon jídelníčku:

 • snadné zadávání jídel a cen
 • důsledná kontrola programem
 • možnost změn v již připravovaném jídelníčku (přepínání mezi šablonami)
 • zpětné přecenění, v případech, kdy se jídelníčky tvoří s větším předstihem
 • vytváření přehlednějších přehledů dat ze systému (jednotlivé šablony na sebe navazují a lze tedy seskupovat i údaje, které logicky patří dohromady, avšak pro běžného uživatele se zadávají odděleně)

Docházkový modul systému SAITECH v tuto chvíli neřeší recepty a suroviny pro vaření jídel, nicméně umožňuje skládání jídel z různých přednastavených částí. Každou z nabídek jídelníčku je tedy možné složit např. z vlastního jídla, přílohy a dezertu (v návaznosti na šablony), přičemž každá z těchto částí je v databázi tvořena samostatnou položkou. Vlastní vstupní data doplňuje i několik vlastností, které opět usnadňují práci uživatelů. Především je to sledování četnosti a prodlev využití jednotlivých částí jídel (tedy i příloh, salátů, moučníků apod.). Uživatel tak vždy ví, kdy to které jídlo v jídelníčku použil naposledy a kolikrát to bylo za posledních šest měsíců. K dalšímu usnadnění by měla vést možnost zadávání nestandardních dotací nebo cen u jednotlivých položek, tak aby byl program schopen ceny celých nabídek jídelníčku kalkulovat automaticky. Možnost dělení do hierarchicky uspořádaných skupin, sledování historie cen nebo zadávání dalších doplňujících údajů je samozřejmé.

Objednávkové tablo

Pro účel objednávání jídel byl vyvinut zcela nový modul odlišující se poměrně zásadním způsobem od běžných aplikací osobních počítačů, a to především z hlediska grafiky a ergonomie ovládání. Vznikl tak nástroj použitelný bez jakéhokoliv školení i pro strávníky s minimální nebo zcela nulovou znalostí práce s počítačem. Tato vlastnost samozřejmě vynikne nejvíce při spojení se dotykovou LCD obrazovkou. Panel na jednu stranu vede strávníka celým postupem objednávání bez možnosti zadání nesprávných nebo nelogických požadavků a to vše v maximálně dvou úrovních dialogu. Na druhou stranu umožní využít všech schopností systému:

 • Objednávat jídla ve větším počtu nebo na více výdejů v jednom dni (například oběd a večeře).
 • Měnit objednávky před vypršením zvolené uzávěrky.
 • Měnit objednaná jídla na burze po této uzávěrce.
 • Zpětně zjišťovat, co a v jaké ceně bylo objednáno a odebráno (nebo případě neodebráno nebo strženo z účtu).

Prodej pultového zboží

Vhodným doplňkem stravovacího systému je modul pro bezhotovostní prodej doplňkového zboží v jídelně nebo v kantýně. Tento modul je koncipován podobně jako výdejové tablo, tedy s možností (nikoliv nutností) ovládání přes dotykový displej. Funkčnost a ovládání už jsou ale samozřejmě rozsáhlejší. Nabízené zboží se vybírá ze stejné databáze jako položky pro tvorbu jídelníčků. Přestože bývá umístěné v jiných skupinách, lze získat souhrnné výstupy např. pro účely fakturace, inventur apod. Kromě vlastního prodeje je modul doplněn i o možnost výdeje objednané stravy. Stává se tak ideálním doplňkem pro uživatele, kteří například potřebují vydávat připravené a dovezené jídlo na malých detašovaných pracovištích, kde není ekonomicky nebo technologicky únosné instalovat pevné výdejové zařízení. Prakticky se může jednat i o notebook bezdrátově připojený přes mobilní síť. Jednu aplikaci lze pak na místě využít k vydání stravy zaměstnancům i objednání na další dny, objednávkové tablo lze při vhodné konfiguraci využívat i v režimu standardně spuštěné a přihlášené aplikace.

Kreditní systém

Systém účtování stravy a případně i nakoupeného zboží je založen na kreditním systému.

Kreditní systém funguje třemi způsoby:

 • zaměstnavatel umožní čerpat zaměstnanci z účtu do záporného zůstatku (limitovaného nebo neomezeného), vzniklý dluh bude na konci každého měsíce vyrovnán srážkou ze mzdy
 • vyrovnávání dluhu vkladem hotovosti po dosažení maximálního záporného zůstatku
 • vkládání kreditu v hotovosti předem a následné čerpání až k nulovému zůstatku
 • ve všech třech variantách lze na účtu blokovat i částky odpovídající dotovaným nebo plným cenám jídel už v okamžiku objednání a konečné zaúčtování provést až při odběru, resp. výpočtu nároku na dotaci v závislosti na počtu stravenek.

Výpočet dotací

Výpočet dotací stravy zaměstnancům je sám o sobě poměrně komplikovanou záležitostí. Přestože je ve většině případů svázaný s počtem odpracovaných směn (a následně stravenek), dochází v praxi k aplikování mnoha různých postupů při výpočtu výše dotace. Od nejjednoduššího, kdy je dotace stanovena jako procentuální část z odebraného jídla, až po složité počítání různých dotací pro různá jídla odebraní v různém množství. Z tohoto důvodu obsahuje Docházka velké množství parametrů, kterými lze výpočet ovlivnit a to naprosto nezávisle pro neomezený počet kategorií strávníků, na bázi denního nebo měsíčního počtu stravenek, v různých kombinacích dotací vázaných s konkrétním jídlem nebo celkovou částkou, apod.